İnterstisyel Akciğer Hastalığı

İnterstisyel Akciğer Hastalığı: Akciğerdeki iskelet yapıyı sağlayan bağ dokusunun romatizmal, allerjen, toz ilaçlar ve kimyasal maddelere maruziyet sonucu akciğerin iltihaplanması ve uzun dönemde akciğerde sertleşmeye sebep olan hastalıklar grubudur.

İdiyopatik interstisyel pnömoniler nedeni tam olarak bilinmeyen, akciğer parankiminde oluşan hasardan kaynaklanan, değişen oranlarda fibrozis veya inflamasyonun hâkim olduğu, neoplastik olmayan heterojen bir grup hastalıktır. Nadir görülen hastalıklar olduğu için, bunlara yeterince önem verilmemektedir. Ancak, son dönemlerde yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografinin yaygın kullanımı, histopatolojik paternlerin daha iyi belirlenmesi, video yardımlı torakoskopik cerrahinin cerrahi akciğer biyopsisi elde etmede kullanımının artması ve tedavideki gelişmeler nedeniyle gittikçe daha fazla dikkate alınmaya başlanmıştır.